OFERTA

NAPAWANIE LASEROWE

Oferta >> Usługi >> Napawanie laserowe

Proces napawania :

Napawanie laserowe polega na stapianiu materiałów w postaci proszków lub drutu energią wiązki promieniowania laserowego w osłonie gazowej i jednoczesnym nadtapianiu metalu podłoża. Nadtopiony materiał wraz z dodawanym materiałem tworzy napoinę. Materiał dodatkowy do deponowania w postaci proszku, drutu litego lub drutu proszkowego podawany jest w sposób ciągły do obszaru deponowania. Tam ulega stopieniu z bardzo dużą prędkością, w wyniku czego na powierzchni deponowanego elementu tworzy się bardzo cienka warstewka ciekłego materiału. Materiał ten jednocześnie ulega dokładnemu stopieniu z nadtopionym na bardzo małej głębokości metalem podłoża w wyniku czego tworzy się wysokiej jakości połączenie metalurgiczne deponowanej warstwy z podłożem. Napoina jest nagrzewana i krzepnie w osłonie gazu obojętnego z prędkością rzędu 106 stp. C/s. Zapewnia to bardzo wysoką czystość metalurgiczną i bardzo drobnoziarnistą strukturę metalu napoiny. Większa jest też twardość napoin deponowanych laserowo niż uzyskiwanych innymi metodami przy tym samym składzie chemicznym napoiny. Ze względu na bardzo dużą gęstość mocy wiązki laserowej, oddziaływanie cieplne na napawany element jest bardzo ograniczone czego wynikiem są małe naprężenia i odkształcenia spawalnicze.

Możliwość sterowania z dużą dokładnością głębokością nadtopienia metalu podłoża zapewnia, że jego udział w napoinie może być bardzo mały, od ok. 3-5% do 10%. Jest to szczególnie ważne w przypadku napawania materiałem dodatkowym w postaci proszku lub taśmy proszkowej spiekanej. Skład chemiczny napoiny laserowej zwykle już w pierwszej warstwie nie różni się znacznie od składu chemicznego materiału dodatkowego. Oznacza to, że już w pierwszej warstwie można uzyskać wymagane własności eksploatacyjne napoiny, a naddatek na obróbkę ostateczną nie przekracza 0,1-0,3 mm. W zależności od stosowanej technologii (rodzaju urządzenia, kształtu materiału dodatkowego) możliwe jest wykonanie w jednym przejściu napoin 0,1-5 mm i szerokości do 5-20 mm przy prostym torze głowicy laserowej.

Napawanie laserowe prowadzone jest wyłącznie automatycznie lub w sposób zrobotyzowany.


Galeria

Czy możemy Państwu w czymś jeszcze pomóc ?

Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości.